Garantiitingimused


E-SIGARETIPOOD (ELGERY GROUP OÜ) vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

Garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda ükskõik millisesse E-SIGARETIPOOD esindusse.

MÕISTED

Ekspertiis - ELGERY GROUP OÜ hooldusosakonna poolt (mõnel juhul ka toote maaletoojafirma poolt) teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole ELGERY GROUP OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud.

Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini.

Toodetel kehtivad alltoodud müügigarantii tähtajad ning tingimused:

 • Atomiseerijate müügigarantii on 1 kuu
 • Aeromiseerijate müügigarantii  on 2 nädalat
 • Cartomiseerijate müügigarantii on – 1 kuu
 • Clearomiseerijate müügigarantii on 2 nädalat
 • Kütteelementide (Coil) müügigarantii on 5 päeva
 • Glassomiseerijate (väline keha) müügigarantii on 2 nädalat

MÜÜGIGARANTII EI LAIENE:

 • huulikutele, pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele ja tarkvarale;
 • häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
 • häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
 • ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;
 • tarkvara poolt põhjustatud vigadele;
 • seadme puhastusele;
 • häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes. Siia alla kuuluvad ka kliendi või kolmandate isikute poolt ebakorrektselt käsitletud e-sigareti osad;
 • häiretele seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);
 • häiretele, mis on tingitud e-sigareti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku);
 • tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele;
 • e-sigareti riketele, mis on põhjustatud e-sigareti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;

ELGERY GROUP OÜ EI VASTUTA:

toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.


PRETENSIOONI ESITAMISE TINGIMUSED:

Tarbijal on õigus pretensiooni esitada kauba või osutatud teenuse kohta, kui see ei vasta lepingutingimustele, kahe (2) aasta jooksul alates ostu kuupäevast.

Pretensiooni esitajal peab olema ostetud toote või teenuse kohta ostu tõendav dokument (tšekk, kviitung, arve) mille alusel ostja tõestab ostu sooritamise kuupäeva. Tarbija peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest kauplejale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

Lepingutingimustele mittevastavuse tuvastab kas tootja või kaupleja. Lepingutingimustele mittevastava toote tagastamisel kauplejale tuleb tagastada ostetud kauba kõik osad.

Kui kauba või teenuse ostmisest, mille kohta tarbija on esitanud lepingutingimustele mittevastavusest pretensiooni, on möödunud kuni kuus (6) kuud, kohustub Kaupleja tõestama lepingutingimustele mittevastavuse olemasolu. Pärast 6 kuu möödumist on aga tarbija kohustatud tõendama, et varjatud puudus või muu lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba kauba või teenuse ostmisel. Kaupleja ei vastuta müüdud asjal esinevate puuduste eest, millest ostja oli lepingu sõlmimisel teadlik või puuduste eest, mis on tingitud ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (võlaõigusseaduse § 218 lg 2, § 218 lg 4, § 220 lg 1 ja § 222 lg 1, § 641 lg 1, § 642 lg 2, § 644 lg 1, § 646 lg 1, § 647).

Kõik pretensioonid lahendatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile info@e-sigaret.ee või helistada telefonil: +372 652 7210.

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile info@e-sigaret.ee või helistada telefonil: +372 652 7210. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada Tarbijakaitseameti kodulehel. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi: Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi..

ELGERY GROUP OÜ